FX81

SOVIET UNION

Value

2 Kopeyki

Issued by

Gosudarstvenniy Bank (GOSBANK, State Bank)

Date

1961


 

 
FX81(1)

signatures: Sveshnikov & Trubenkov

for use on ships, planes and trains
text on bottom:


FX81(2)

signatures: Sveshnikov & Nosko

for use on ships, planes and trains
text on bottom:


 

FX81(3)

with overprint: airplanes
signatures: Sveshnikov & Nosko

for use on cruise ships
text on bottom:


 

FX81(4)

with overprint: airplanes *
signatures: Sveshnikov & Nosko

for use on ships, planes and trains
text on bottom:

* not listed in catalog


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX